Geschichte(n)
von Gertrud Weinand, Köln

Heia bumbeia bumbausen,
mur da gimmer no Klausen
gimmer duurch de Birkelterbesch
plecken em Kinnchen e poa Härselterness...

Härselterness ha Kären
am Hiemel stinn de Stären
stinn de Stären am Hiemel
am Goarden wiejst de Kiemel
wiejst de Kiemel am Goarden
op de Baueren welle mer woarden
woarde mer op de Bauern
de Deppen welle mer schauern
schauern mer de Deppen
die Kierschten welle mer streppen
streppe mer de Kierschten
de Heiser welle mer fierchten
fierchte mer die Heiser
a Berlin do woahnt de Kaiser.


Quelle: Heimatkalender des Kreises Bitburg-Prüm, 1994, S. 179

Impressum    |    Login / Logout    |    Kontakt    |    Datenschutzerklärung